Dutch plan tougher asylum policy as migrants flock to Europe